Om psykosyntes

med en helhetssyn
på människan

 
 

Psykosyntesen grundades av den italienske läkaren och psykiatrikern Dr. Roberto Assagioli (1888-1974). Psykosyntes hör till den transpersonella psykologin med ett holistiskt synsätt som inkluderar själ och vilja. Den ger utrymme för alla aspekter av att vara människa inklusive våra tillväxtmöjligheter och vår inneboende längtan. 

“Min bäste dr. Freud, […] Ni säger att människan är som ett hus med en källare och ett våningsplan. I mitt teoretiska hus finns det inte bara en källare och ett våningsplan. Det finns också en mellanvåning, en övervåning, ett soltak och en hiss.”

- Utdrag från brevkonversation mellan Dr. Roberto Assagioli & Sigmund Freud

Psykosyntes har sitt ursprung i psykoanalysen och vilar därmed på psykodynamisk grund. Innan Assagioli skapade sina psykosyntesteorier var han medlem av Freud Sällskapet i Zurich 1910 och var tänkt att föra psykoanalysen till Italien. Liksom sin samtida medstudent Carl Jung hittade dock Assagioli sin egen teoretiska grund vilken kom att stå Jungs psykologiska teorier närmare än Freuds.

Assagioli drogs mot att foga samman och skapa syntes av människans olika aspekter snarare än att plocka isär och analysera. Han lät sig inspireras av många olika källor. Från österländska yogatraditioner inspirerades han av att utveckla medvetenhet genom meditation samt att rikta uppmärksamhet med intention, handlingskraft och vilja. 

Assagioli inspirerades också av studier inom filosofi, teologi förutom den psykologiska vetenskap som växte fram under hans livstid. Andliga källor till inspiration för honom var Alice Baileys skrifter, kristen och judisk mysticism såväl som buddism. 

Dr Roberto Assagioli var tidig med att utveckla behandling av patienter som holistiskt fogade samman alla olika aspekter av att vara människa. Hans tankar kring människans utveckling och välmående handlade om integration av mänskliga värden som kärlek, längtan, kreativitet, skönhet och glädje såväl som att ge utrymme för det lidande och den sårbarhet ett mänskligt liv också innehåller.

PSYKOSYNTES - INTEGRATIV

Psykosyntes är integrativ - ger plats åt det som varje unik individ har behov av att inkludera. Det innebär att olika teorier, metoder och arbetssätt välkomnas. Psykosyntesen innehåller bla dialog, kroppsövningar, bildarbete, medveten närvaro – mindfulness, självmedkänsla, rollspel, gestalttekniker, meditation, visualisering, och symboler/metaforer för att nyfiket utforska det som vill växa och integreras i en människas tillvaro.

Psykosyntes är interaktiv, också i det att Assagioli redan när han utvecklade sina teorier öppnade för och aktivt bjöd in andra tankar, tänkare, teorier, discipliner och uppmuntrade fortsatt utveckling av de modeller han utvecklat. Psykosyntes ger utrymme för mer än det som är, och innehåller därför en mängd olika metoder och discipliner vilket ger stora möjligheter att anpassa till just det mest gynnsamma verktyget för den enskilda individen.

psykosyntes_modell.png

PSYKOSYNTES - RELATIONEN TILL DIG & ANDRA

Psykosyntes bygger på relationell grund eftersom vi som människor ständigt är i relation; till oss själva och till andra. Självkänsla och självförtroende är nyckelord för den egna inre relationen och autentiska möten med andra, är ofta avgörande för vår upplevelse av livskvalitet. I Psykosyntesen utforskar och utvecklar man den egna inre relationen, synliggör och läker gamla empatiska sår i relationer, samt provar ut nya upplevelser av tillit, insikter och erfarenheter av ökad öppenhet och respekt tillsammans med andra. 

Relation. Närvaro av någon som verkligen vill se. höra och förstå.

PSYKOSYNTES - METOD 

Psykosyntesens metod bygger på upplevelsebaserad inlärning följd av teoretisk förankring. På den grunden aktiveras enligt Psykosyntesens teorier viljan och stödjer skapandet av ett för dig meningsfullt liv.

Mitt sätt att arbeta innehåller en kombination av konkreta upplevelsebaserade övningar, dialog och utforskande av det som upplevts samt teoretisk förankring.

En grundtanke inom upplevelsebaserat lärande är att vi som barn och vuxna konstruerar våra erfarenheter och därmed kunskaper genom upplevelser. Genom nya affektiva (känslomässiga) och kognitiva (tankemässiga) upplevelser omskapar vi – lär nya sätt – att hantera vårt inre och yttre liv.

FÖRÄNDRING SKER NÄR NYTT LÄRANDE GRUNDAS PÅ

  • Ökad egen medvetenhet genom egna upplevelser

  • Reflektion och utforskande av upplevelsen – enskilt och tillsammans med andra

  • Stöd av att teoretisera, förstå och bearbeta med begrepp och modeller

  • Genom att prova ut nya erfarenheter och få dessa nya upplevelser bekräftade

FORSKNING

Här följer exempel på doktorsavhandlingar och artiklar om psykosyntesen och dess olika metoder.

Ovan text är ett utdrag från PsykosyntesInstitutets hemsida, tillika min läroinstitution och där jag idag även arbetar som kommunikationsansvarig.

 
 
Dr Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare.

Dr Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare.